Vad är Nattsvart?

Nattsvart Verkstad är en anarkistisk gör-det-själv-verkstad som vill vara en öppen, gratis och säker plats där det är enkelt att engagera sig och där vi tillsammans kan göra de saker vi vill och behöver. Ett ställe där vi stärker varandra så att vi tillsammans kan stå starkare i en ständigt mer fientlig stad. Vår grund ligger i idéer om autonomi och inbördes hjälp. Vi vill ha en värld där vi är fria och våra möjligheter inte bestäms av storleken på vår plånbok, färgen på vårt skin, språken vi talar, vår könsidentitet, mentala och fysiska förmåga eller sexualla läggning. Genom att organisera oss tillsammans försöker vi göra Nattsvart till en liten men växande del av denna värld.

Hittills har bland annat detta gjorts på Nattsvart: Screentryck-workshops, syjuntor, filmvisningar, folkkök, cykelfixande, bräd- och rollspel, självförsvarsträning, föreläsningar, studiecirklar och en himla massa gött häng.

Vi försöker ha så många öppna aktiviteter som vi kan. Vi publicerar även event på vår facebooksida, instagram och på gatorna.info. Ring på ringklockan under den rödsvarta flaggan för att bli insläppt!

Såklart tolereras ingen sexism, ingen homo- eller transfobi och ingen rasism.

Organisation

Nattsvart drivs av ett kollektiv – kollektivet är ett revolutionärt anarkistiskt kollektiv, kollektivet tar ansvar för och försöker se till så att lokalen Nattsvart verkstad överlever och fortsätter finnas. Kollektivet tar hand om övergripande planering, koordination mellan olika initiativ som ryms inom nattsvart verkstad och långsiktig ekonomi. Kollektivet håller även nattsvart öppet minst en dag i veckan – för att alla skall kunna ha en chans att besöka verkstan.

Separat från kollektivet finns en Stödförening vars enda funktion är att samla in pengar till hyran – vem som helst kan bli medlem och betala en månatlig medlemsavgift på valfritt belopp (oftast mellan 50 och 500 kronor). Vill du bli medlem i stödföreningen? Det är ett av de bästa sätten att stötta Nattsvart financiellt. Följ den här länken —-> https://form.jotformeu.com/93056390223352

Aktiviteterna på Nattsvart drivs av olika grupper och individer som gör olika saker. På grund av detta så kan schemat se ganska så olika ut under olika perioder. Ibland händer det mycket, och ibland händer det mindre. En sak som kan vara ganska så viktigt är att även ifall det utåt sett inte verkar hända så mycket så pågår det ofta projekt som inte är utåtriktade. Om du har något som du skulle vilja ha en plats för att genomför så kan du eller din aktivistgrupp höra av er till oss på vår mail: nattsvart_verkstad@riseup.net .

<ENGLISH>

What is Nattsvart?

Nattsvart verkstad is an anarchist DIY workshop with the ambition to provide a radical space for whatever activities the people using it want to do. We want to be an open, free and safe space where it’s easy to get engaged and where we together can do the things we want and need. A place where we empower each other and our communities to stand stronger amidst an increasingly hostile city and world. Our foundation lies in ideas of autonomy and mutual aid. We want a world where you are free and your possibilities are not defined by the size of your wallet, the color of your skin, the language you speak, your gender, mental or physical abilities, or your sexuality. By organizing together at Nattsvart we try to become a small but growing piece of that world.

So far some of the stuff people do at Nattsvart include screen printing, sewing, fixing up bikes, self-defense classes, popular kitchens, board- and roleplaying, film screenings, meetings, seminars, study circles and just hanging out.

We try to have as many open activities as possible. We always advertise them on instagram, facebook and gatorna.info . Ring the doorbell under the red and black flag to be let in!

Of course, there is no tolerance for sexism, homo- or transphobia, and racism.

Organization

Nattsvart is organized by collective – the collective is a revolutionary anarchist collective, the collective is taking responsibility for, and aims to make sure that the physical space of Nattsvart Verkstad survives and continues to exist. The collective manages long-term planning, coordination between the different initiatives active within nattsvart and the economic strategy. The collective is also keeping natttsvart verkstad open one evening per week – to make it possible for everyone who wishes to visit the space to do so.

Separate from the collective there’s a support organization whose sole function is to collect donations for rent – anyone can become a member and pay a monthly membership fee of their choice (typically between 50 and 500 kronor). Do you want to become a member of Nattsvart Stödförening? It’s the best way to support Nattsvart financially, just follow this link —-> https://form.jotformeu.com/93056390223352

Within the space, and besides the collective, there are different groups and individuals doing different things. Due to this, the schedule of the space varies quite a lot over time. Sometimes it is really busy and sometimes a lot less is happening. One thing to note is that often there are multiple projects running that do not have any public activities, this might give the impression that not much is happening in the space. If you have a project or something that you need a space for, you or your activist group can always email us about it: nattsvart_verkstad@riseup.net .